Verkoopsvoorwaarden
1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Maas nv. of door betaling op de rekening van Maas nv. zoals vermeld op de factuur.
2. In geval van niet tijdige betaling van de factuur voor de vervaldag, zal de factuur vanaf vervaldag automatisch en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met verwijlintresten à rato van 10% per jaar en met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van  75 Euro.
3. De geleverde goederen blijven onze volledige eigendom, tot na volledige betaling van het vermelde bedrag op de factuur. In geval van niet- of laattijdige betaling kan Maas nv. deze  ten alle tijden terugvorderen.
4. Alle rechtsvorderingen in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout. 
5. Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen, bij aangetekend schrijven aan Maas nv. te worden overgemaakt.
6. De koper zal steeds verantwoordelijk geacht worden voor brand bij hem ontstaan en waaronder de goederen, materialen, koopwaren afgewerkt of niet, e.a. die eigendom van de koper zijn, vernield of beschadigd worden. De verkoper zal vanwege de koper onmiddellijk de vergoeding voor brandschade kunnen eisen zonder afhankelijk te zijn van de uitbetaling door om het even welke verzekeringsmaatschappij.
7. Uitvoering van bestelling of gedeelten ervan mogen geweigerd worden zo de vorige levering niet betaald werden. Indien na een ingebrekestelling waarbij de koper een termijn van 8 dagen word gegeven om de achterstallige facturen te betalen, de koper daaraan geen gevolg geeft, dan heeft de verkoper het recht eenzijdig het nog uit  te voeren of de uitvoering zijnde contract te verbreken met het recht een schadevergoeding op te vorderen gelijk aan 20% van de waarde van der nog uit te voeren leveringen.
8. Leveringsdata worden steeds bij benadering gegeven, het louter verstrijken ervan vernietigt de overeenkomst niet. In voorkomend geval is verbreking enkel mogelijk na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling waarbij de laatste redelijke leveringstermijn wordt gegeven.
9. De door ons gedane offertes zijn steeds vrijblijvend en kunnen ten allen tijde door ons, zonder voorbericht en zonder enig recht op schadevergoeding, gewijzigd worden.
10. In geval van annulatie is de koper een forfetaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van de waarde van de bestelling.
11. Indien de in de overeenkomst voorziene uitvoeringstermijn overschreven wordt dient Maas nv. een forfetaire schadevergoeding van 5 Euro per werkdag vertraging te betalen. Dit slechts nadat de klant Maas nv. in gebreke heeft gesteld voor de laattijdige uitvoering van de werken.

Garantie/waarborg
-De garantie is geldig vanaf het ogenblik waarop de installatie in bedrijfsklare staat is gebracht, of opgestart kan worden.
-De garantie vervalt bij elke overdracht aan derden, onvoldoende onderhoud en onjuiste behandeling.
-De garantie vervalt bij uitvoering van reparaties en aanpassingen door de koper of derden zonder onze schriftelijke toestemming.

Voorwaarden onderhoud
-Behoudens schriftelijke afwijking, omvat het onderhoudscontract de opgesomde werkzaamheden vermeld op de offerte.
-Het tijdstip van het onderhoud gebeurt in overleg met de opdrachtgever.
-De prijs in het onderhoudscontract is jaarlijks te herzien en zal ter goedkeuring aan de klant bezorgt worden.
-Herstellingen en/of het vervangen van onderdelen aan de installatie tijdens onderhoud worden niet zonder voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van de klant uitgevoerd.